کتاب - مقررات رانندگی چراغها

درخواست حذف این مطلب
مقررات رانندگی چراغها: - راننده وسیله نقلیه ای که شب در حرکت است و همچنین در هر محل یا زمان دیگری که به علت نبودن نور مافی ناشی از ابری بودن هوا ، وجود مه ، باران ، برف، عبور از تونل و مانند آنها دید کافی وجود ندارد ، باید چراغ های وسایل نقلیه را به ترتیب مقرر در مواذ بعدی روشن نماید. - در خیابان ها و جادههایی که نور کافی وجود دارد باید تنها از چراغهای جانبی جلو و عقب و در صورت ناگهانی چراغهای جانبی جلو از چراغ عبور (نور پایین) استفاده شود. - هنگامی که چراغ ها باید روشن باشند، اگر چند وسیله نقلیه متصل بهم حرکت کنند، روشن چراغهایی که با توجه به محل نصبشان پوشیده می شوند ضرورت ندارد ولی در هر حال چراغ های جلوی وسیله اولی و چراغهای عقب وسیله آ ی باید روشن باشند. - چراغعای جلو وسایل نقلیه ای که در شانه راهها ( به استثنای آزاد راه ها و بزرگراه ها) توقف می نمایند با دیدن حرکت وسایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه ، چراغهای کوچک و - استفاده از چراغهای چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع است، مگر در مواردی که مجوز لازم از مراجع ذی صلاح اخذ گردد. - رانندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند که در جاده ها از چراغ رانندگی (نور بالا) استفاده کنند تا بتوانند کلیه اشیاء و اشخاص را در فاصله دور ببینند، مگر در موارد زیر که باید از چراغ عبور (نور پایین ) استفاده نمایند: الف) هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می کند ، در این صورت راننده باید از فاصله حداقل 150 متری از چراغ (نور پایین ) استفاده نماید تا راننده طرف مقابل بتواند به راحتی و بدون خطر به راه خود ادامه دهد در عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر، می توان بر حسب موارد از چراغ های کوچک یا چراغهای مه شکن استفاده نمود. ب) هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگری که در حال حرکت است عبور می کند ، مگر وقتی که در حال سبقت گرفتن باشد.